Ungdom mot Vold

Ungdom mot Vold (UmV) har spesialisert seg på å finne gode kriminalitetsforebyggende løsninger i samfunnet. Alt vi gjør, gjør vi for å skape trygghet i samfunnet. Sammen kan vi skape et varmere medmenneskelig samfunn! Bli med på å forme fremtiden, enten ved å bli frivillig eller starte UmV lokallag, eller begge deler.

Vi skylder våre barn, de mest sårbare borgere i et samfunn, et liv fritt for vold og frykt. Nelson Mandela

UmV ble grunnlagt i 1994, formelt stiftet i 1995 av Farid Bouras og Mustapha Laatiaoui. Organisasjonen og metodene våre har senere blitt videreutviklet av Farid Bouras, Kemal Yaldizli, Masood M. Akhtar, Micky M. Akhtar, Mustapha Laatiaoui og Petter Frøysa. UmVs arbeid er grundig evaluert og dokumentert i en rekke undersøkelser i samarbeid med Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo.

Samfunnsstiftelse
UmV var fra opprettelsen og frem til våren 2003 en forening, men er i dag en politisk uavhengig samfunnsstiftelse. Vi er et viktig supplement til det eksisterende offentlige hjelpeapparatet for å motvirke kriminalitet og fyller et tomrom i samfunnet i bekjempelse av ungdomskriminalitet. UmV er i dag en tung aktør med stor spennvidde innen kriminalitetsforebyggende arbeid.

Utfordringer
Kriminalitet, voldelig radikalisering, diskriminering, vold, narkotika, tvangsekteskap, mobbing – listen over utfordringer noen ungdom står ovenfor i dagens norske samfunn er omfattende. Ikke alle vet hvordan de skal navigere seg gjennom hverdagen, og noen kan havne på feil spor.

  • Hvordan kan vi fange dem opp før det skjer?
  • Hvordan kan vi få dem på rett kjøl igjen?
  • Hva skjer med dem som faller mellom ulike stoler og ikke fanges opp av kommunale og statlige systemer?
  • Og hvordan kan vi hjelpe ungdom med gode intensjoner, men som mangler verktøyene og kunnskapen de trenger for å få til det de ønsker?

Dette er ikke enkle oppgaver, men det er like fullt nettopp disse spørsmålene UmV jobber med og møter hver eneste dag. I det følgende vil vi vise til hvordan UmV tilnærmer seg disse problemstillingene, både verdimessig og metodologisk, i lys av over 20 års erfaring. Les om målgruppen vår.

Definisjon av vold og overgrep
Verdens helseorganisasjon, WHO, definerer vold som forsettlig bruk, eller trussel om bruk, av fysisk makt eller tvang, rettet mot en selv, andre enkeltpersoner eller en gruppe, som enten resulterer i, eller har høy sannsynlighet for å resultere i, død, fysisk eller psykisk skade, eller mangelfull utvikling. I WHOs voldsbegrep inngår både fysisk vold, seksuelle og psykologiske overgrep og omsorgssvikt.