Barn og ungdom i fokus

Grunnlovsvern
Barn og ungdom har etter revisjon av Grunnloven i 2014 fått styrket sine rettigheter i større omfang enn tidligere jf. Grl. § 104 som lyder:

Barn har krav på respekt for sitt menneskeverd. De har rett til å bli hørt i spørsmål som gjelder dem selv, og deres mening skal tillegges vekt i overensstemmelse med deres alder og utvikling.

Ved handlinger og avgjørelser som berører barn, skal barnets beste være et grunnleggende hensyn.

Barn har rett til vern om sin personlige integritet. Statens myndigheter skal legge forholdene til rette for barnets utvikling, herunder sikre at barnet får den nødvendige økonomiske, sosiale og helsemessige trygghet, fortrinnsvis i egen familie.

Barnets beste
Følgende bestemmelser lovfester barnets beste-prinsippet: Barnekonvensjonen (BK.) Art. 3, barneloven (bl.) § 48 og barnevernloven (bvl.) § 4-1. Disse bestemmelsene og særlig Grunnlovens § 104 verner absolutt alle barn i Norge, uansett status.

Rettmessig plass i samfunnet
Barn og ungdom er og vil alltid være i fokus hos UmV. UmVs hovedfokus på forebyggende arbeid tar utgangspunkt i å hjelpe enkeltpersoner i å gjenvinne sin rettmessige plass i samfunnet. UmV har i over 20 år utviklet forebyggende tiltak rettet mot målgruppen innen flere sosiale systemer, rangert fra mikrosystemer til makrostrukturer.

Målrettet
UmVs virksomhet struktureres ut i fra endringer i kriminalitetsbildet og er resultat- og mestringsorientert med sikte på vedvarende løsninger. UmV arbeider metodisk og målrettet opp mot særskilt vanskeligstilt ungdom i risikosonen.

focus7