Visjon

UmVs visjon er å være den ubestridte spesialisten på bekjempelse av barne- og ungdomskriminalitet i samfunnet. UmV skal bidra til likeverd og likestilling og forebygge sosiale problemer, samt bidra til hjelp til selvhjelp med sikte på at den enkelte skal kunne klare seg selv best mulig til daglig. UmV har definert en visjon og et verdigrunnlag som tydeligere får frem retningen og særpreget til UmV. Vi er et lidenskapelig team som brenner for det vi gjør. Målgruppen skal oppleve at UmV bidrar til bedre levekår, en enklere hverdag og en litt bedre verden. UmVs hovedvisjon er å stoppe, redusere og forebygge:

 • Vold og overgrep
 • Mobbing
 • Voldelig ekstremisme og radikalisering
 • Hatskriminalitet
 • Diskriminering
 • Fordommer
 • Kriminalitet generelt i samfunnet

Hvis du ser at noen er svak - gi dem en verden der de er sterke nok. Ole Paus

Misjon
Vi vil gjøre verden til et litt bedre sted. Samt skape de beste og mest effektive kriminalitetsforebyggende løsninger, prosjekter, tiltak, aktiviteter, og tjenester i samfunnet. UmV vil være en sentral arena for styrking (Empowerment) av barn og ungdoms selvaktelse, selverkjennelse, mestring, selvtillit og følelse av trygghet (Well-being). Kunnskapsbasert forebyggende, oppsøkende arbeid utgjør UmVs verktøy, for å oppnå visjonen og målet.

Våre verdier
Idealet om alle menneskers likeverd og felles grunnleggende rettigheter slik disse er nedfelt i Grunnloven og FNs menneskerettighetserkæring, og som innebærer toleranse overfor annerledes tenkende og for andre levemåter, er grunnleggende idealer og verdier.

Verdier fremmer prestasjoner, det er vi i UmV overbevist om. Historien om UmV er preget av en verdibasert organisasjonskultur. Våre kjerneverdier har røtter tilbake til tiden UmV ble etablert 1995 og har endret seg lite. Kjerneverdiene er selve grunnfjellet i vår virksomhet som vi forventer at våre medarbeidere skal kunne identifisere seg med og etterleve.

Dersom vi skal nå våre mål må vi etterleve UmVs kjerneverdier:

 • Ansvarlige
  Vi sørger for at våre oppgaver er til barnets beste.
 • Integritet
  Som enkeltindivider står vi for ærlighet, personlig integritet og lojalitet til hverandre og til UmV.
 • Engasjerte
  Vi holder det vi lover.
 • Åpne
  Vi viser respekt overfor andre.
 • Tydelige
  Vi gir tydelige og konstruktive tilbakemeldinger.
 • Lagånd
  Som kolleger har vi høy gjensidig respekt og søker å skape et støttende arbeidsmiljø.

Vi forstår at omdømme er viktig. Vi holder en moderat profil og er bevisste på hvordan vi ter oss når vi representerer UmV. Kulturen vår er preget av åpenhet, toleranse og etterrettelighet.