Samarbeid med friomsorgen

bird cage 680027 960 720Helt siden 1996 har UmV vært en viktig samarbeidspartner for Friomsorgen. Mange unge domfelte har gjennomført og gjennomfører samfunnsstraffene sine hos UmV. Samarbeidet med friomsorgen startet med enkeltsaker og har utviklet seg derfra. Noe av bakgrunnen for kontakten var at friomsorgen trengte et tiltak som hadde kompetanse på bl.a. minoritetsungdom.

Forutsigbart samarbeidet
I samarbeidet er det kommet frem et behov for å forplikte, kvalitetssikre og gjøre samarbeidet forutsigbart for partene i arbeidet med effektiv kriminalitetsbekjempelse. Kriminalomsorgens Region Øst, Oslo friomsorgskontor og UmV inngikk i 2005 et kontraktsfestet samarbeid. UmV har vært fast oppdragsgiver for Oslo friomsorgskontor i mange år og har i dag status som samarbeidspartner. Les mer

Friomsorgen opplever videre at Ungdom mot Vold har verdifull kompetanse rundt voldsproblematikk, mekling og innsikt om miljøtilhørighet (…). Vi har derfor startet opp med et utvidet samarbeid med organisasjonen, utover samfunnsnyttig tjeneste, og legger i dag også inn andre tiltak i straffegjennomføringen som også utføres av Ungdom mot Vold. - Reidar Espedal, friomsorgsleder Oslo friomsorgskontor

Dokumentasjon
Følgende masteroppgaver skrevet av mastere i psykologi ved UiO, handler om UmVs arbeid med unge domfelte:

Arntzen, C. (2012)
Det som skjer i mellom. En studie av deltakelse i samtaler mellom unge domfelte og ansatte i Ungdom mot Vold.

Breck, H., & Reer, M. (2009)
Morgendagen har nye muligheter.

Mandal, A. B. (2012)
"De sådde frøet, men jeg grodde ideen": Ei evalueringsundersøking av Ungdom mot Vold sitt arbeid med straffedømt ungdom.

Strande, T. (2012)
“Jeg bare var der”: Unge domfeltes opplevelse av innflytelse i eget liv

Ny tenkning
UmV skiller seg fra andre tiltak gjennom:

 • Helhetlig kriminalitetsforebyggende tilnærming,
 • Arbeid på arenaer som skole, fritid, sosiale miljøer og så videre
 • Stabilitetsoppfølgning (Stopp) av unge domfelte etter endt samfunnsstraff
 • Frivillighet

Hovedmålsettinger
UmV og friomsorgen har blant annet følgende overordnede hovedmålsettinger;

 • Forebygge tilbakefall og rehabilitering
 • Motvirke ny kriminalitet
 • Stabilitetsoppfølgning av domfelte (ettervern)
 • Styrke den enkelte til å leve et liv uten kriminalitet

UmV bistår friomsorgen i gjennomføring av:

 • Samfunnsstraff
 • Elektronisk Kontroll (EK)
 • Prøveløslatelse
 • Narkotikaprogram med domstolskontroll (ND)
 • Stabilitetsoppfølgning