Utvisningssaker

GandhiForebygging og alternativer til utvisning
UmV tilbyr skolene og elever alternativer til tradisjonelle sanksjonstiltak som utvisning/bortvisning. Alternativet består i oppfølging av elevene i våre lokaler. Dette er et virkemiddel for å redusere risikofaktorer for negativ atferd, styrke beskyttende faktorer hos eleven(e) og hindre nye hendelser som kvalifiserer til utvisning.

Hjelp til du også!
Har du lyst til å bli frivillig for å hjelpe elever som faller ut av skoleløpet, eller starte Umv lokallag der du bor for å bidra til et godt skolemiljø og elevmiljø gjennom selektiv forebyggende tiltak blant elever i risikosonen.

Formålet
Innholdet i oppfølgingen tar sikte på å øke elevenes sosiale kompetanse gjennom å gjøre elevene bedre rustet til å løse konflikter, utvikle positive relasjoner til skolens personale og medelever, positiv selvforståelse, forståelse for sosiale regler og ta ansvar for egenutvikling.

Inkludering og bevisstgjøring
UmVs arbeidsmetode inkluderer og involverer elevene slik at de på en naturlig måte opplever et ansvarsforhold til løsningsprosessen og en interaksjonstilnærming som skaper bevisstgjøring i forhold til deres selvforståelse, situasjonsforståelse og samfunnsforståelse som setter eleven(e) i posisjon til å foreslå løsninger som bidrar til et godt skolemiljø.

The roots of education are bitter, but the fruit is sweet. Aristotles

Behovene til den enkelte elev er ulike og tiltakene settes i samråd med eleven og skolens ledelse. Noen av tiltakene som blir tatt i bruk er:

 • Individuelle og gruppesamtaler
 • Kartlegging og problemidentifisering
 • Praktisk oppfølging basert på problem og behov
 • Koordinering av tiltak på individnivå og gruppenivå
 • Retur til skolen og videre oppfølging med elevkontrakt

Tiltakene over tilbys i tre former:

 • Alternativ utplassering
  Som et forebyggende tiltak for å utvisning/bortvisning.
 • Alternativ utvisning
  Dersom en utvisning ikke er uunngåelig, henvises eleven til UmV. Eleven får fravær som følge av bortvisningen, men blir fulgt opp.
 • Alternativ opplæring
  Dette innebærer strukturerte samtaler i kombinasjon med skolefaglig undervisning hos UmV. Målsettingen er å øke elevens motivasjon til teoretisk opplæring, øke sosial kompetanse, og ikke minst øke innsikt i hvordan eleven bedre kan mestre skolehverdagen.