Samarbeid med skolen

mandela

Forebygging på skoler
UmV samarbeider med skoler for å kunne bidra til et godt skolemiljø og forebygge elevfrafall såkalt (Dropouts) og elever som av ulike årsaker blir ekskludert fra skolen (Pushouts).

Evalueringer fra skolesamarbeidet viser at målrettet og systematisk felles innsats har gitt positiv innvirkning på elevenes læringsmiljø og reduksjon av frafallsproblematikken. Samarbeidet med UmV sikrer god oppfølging av enkeltelever og kontinuitet i konfliktløsningsprosesser.

Masteroppgave
Gulbrandsen, M.U. (2013) har skrevet deskriptiv analyse av problemhenvendelser til UmV i peridoen 2007-2011. Skolens rapporterte problemer. Gulbrandsen, M. U. (2013). 

Forankret samarbeid 
UmV og skolene har felles interesser av å forebygge uønsket atferd på skolen. UmV har inngått samarbeidsavtale med mange skoler i Oslo og Akershus. Gjennom et aktivt, konstruktivt og gjensidig forpliktende samarbeid skal partene ta initiativ til og gjennomføre tiltak knyttet til positivt holdningsskapende og inkluderingsarbeid.

Samarbeidsform
UmVs samarbeid med skolene forankres på ledelsesnivå. Det er skolens ledelse som definerer behovene for hvor UmV skal bruke sin kompetanse. Våre tiltak har vært basert på forespørsel og har blitt rettet mot grupper, klasser og enkeltelever. Vi samarbeider alltid med skolens ledelse, rådgivere og klassestyrer, samt andre relevante personer og institusjoner. Les om våre skoletiltak.

Formålet med samarbeidet
Formålet med samarbeidet er å bidra til et godt skolemiljø og elevmiljø gjennom selektiv forebyggende tiltak blant elever i risikosonen. Samarbeidet og tiltakene skal sikte på å forebygge vold, mobbing, motvirke elevfrafall, rekruttering til kriminalitet og skape et godt og trygt skolemiljø for alle. UmV skal bistå skolen og skal fungere supplerende til skolens interne hjelpetiltak. Sentrale tiltak i UmVs arbeid med elever retter seg mot oppfølging av utviste elever, konflikthåndtering og konfliktløsning. 

Når til og med jeg til slutt fikset matematikken, er det håp for alle. Jens Stoltenberg

Fremgangsmåte
Alle saker starter med at skolene ønsker hjelp fra UmV i forhold til et konkret forhold. Et forespørselsskjema fylles ut og danner grunnlaget for vår vurdering av hvem som er berørte parter, hva som er problemstillingen og hvordan oppfølgingsarbeidet skal utføres. Tiltakene i oppfølgingsarbeidet utarbeides i samråd med skolens ledelse og eleven(e) selv.