Skolegang gir muligheter

education3

Fokus på utdanning
En av de viktigste oppgavene et samfunn har er å gi alle like muligheter til å realisere sine evner. En god skole vil gi den enkelte anledning til å utvikle det beste i seg selv og ta til seg de kunnskaper som trengs for å bli selvhjulpen.

UmV har i alle år hatt fokus på utdanning og gjort det til et prinsipp om at utdanning kan være veien for lykke, og nøkkelen til fremtiden. Det er ikke nødvendigvis slik at alle som bryter skoleløpet blir kriminelle, men uten utdanning er kanskje veien til kriminalitet kortere da mange ungdommer som er i risikosonen søker etter raske penger.

Elevfrafall
Det norske samfunnet legger stor vekt på utdanning og Opplæringsloven fra 1998 slår fast at 10-årig grunnskole er obligatorisk i Norge. Norge har imidlertid, sammenlignet med andre land, høyt frafall og lav gjennomføring av utdannelse utover det obligatoriske grunnskolenivå (Markussen, 2010 a, 2010 b). Oversikt over frafall fra 2009 viser at opp mot hele 30 % av ungdom som begynner på videregående skole ikke når yrkeskompetanse eller allmenn studiekompetanse innen fem år (Danielsen, Gjelstad, Høstaker & Skauge, 2009; Markussen, 2010a).

Kunnskapskrav
Endringer i samfunnsutviklingen har ført til at kravene til ungdoms kunnskaper har økt (Hvesser & Haugland-Johansen, 2012). Økt konkurranse om arbeidsplasser fører også til mer vektlegging av utdannelse. Norge har blitt et høyteknologisk, postindustrielt samfunn med større krav til formell utdanning, utover grunnskolenivå. For enkelte elever oppleves formell utdanning som uproblematisk. For andre oppstår det utfordringer som gjør at de ikke klarer å fullføre påbegynt videre utdanning (Øia, 2003).

Sikt etter månen. Om du bommer, befinner du deg tross alt blant stjernene. Les Brown

Forventningspress
Når utdanning er et så viktig verktøy på jobbmarkedet, vil det å falle ut av skolesystemet kunne oppleves som et ”personlig nederlag”. Ungdom som faller ut av skolesystemet opplever ofte at de ikke har så mange samfunnspositive alternativ, noe som igjen fører til følelsen av å være marginalisert (Danielsen et al., 2009). Barn og unge står i dag overfor forventningspress fra samfunnet, nærmiljøet og fra seg selv om å mestre skolegangen (Valsiner, 2000). Les mer