Samfunnsinnovasjon

innovasjonforsideKriminalitetsbildet, årsakene til kriminalitet og nødvendige effektive virkemidler i det forebyggende kriminalitetsarbeidet er i stadig endring. Med bakgrunn i utviklingstrekk i kriminalitetsbildet de siste 20 årene med økende hat, gjeng og organisert kriminalitet har UmV tenkt samfunnsinnovasjon, nytt og stort for å oppnå endringer. En ny målgruppe som UmV skal fokusere på i årene fremover og som vi har jobbet med siden 2006 er risikoutsatt ungdom som står i fare for å bli rekruttert til ekstreme voldelige radikale miljøer. UmV har siden 2006 varslet rette myndigheter om rekruttering av ungdom til ekstreme voldelige radikale miljøer.

Voldelig radikalisering
I førstelinjen er den forebyggende innsatsen i Norge mot rekruttering til voldelig radikalisering dessverre svært fragmentert. På den ene siden er behovet for førstelinjearbeid meget stor og på den andre siden mangler det offentlige hjelpeapparatet konkrete tiltak i førstelinjen. UmV har nå i over ti år jobbet forebyggende gjennom prosjektet Bevisstgjøring mot og forebygging av voldelig radikalisering blant unge (Bru) Formålet med prosjektet er å bidra til samfunnstrygghet gjennom å forebygge voldelig radikalisering i Norge. Voldelig radikalisme har spredd seg i akselererende hastighet siden 11. september 2001 blant unge gutter og jenter, og utgjør den største sikkerhetstrusselen mot Norges samfunnstrygghet. Bli frivillig eller start UmV lokallag.

Utfordringene
Utfordringene i omgivelsene og hos den enkelte ungdom er ulike og årsakene til kriminalitet er sammensatte. Man må derfor ta utgangspunkt i den enkelte for å føre dem over en vanskelig livssituasjon. Dette innebærer at vi må utvikle enkle og rimelige løsninger på komplekse problemer. UmVs rolle i en stadig mer kompleks ungdomskriminalitet innebærer et økende ansvar og et behov for å finne nye løsninger på ulike utfordringer samfunnet står overfor. Dette gjør vi i tett samarbeid med Universitetet i Oslo, skoler, friomsorgen, politiet og andre.