Soningstiltaket

Domfelte i fokus
Domfelte skal være aktiv deltager i straffegjennomføringen. UmV involverer de domfelte i planlegging av soningen og egen framtid. Tiltakene tar utgangspunkt i domfeltes behov og vi jobber mye med å løse praktiske problemer i domfeltes liv.

FrihetForståelse
Det sentrale grunnlaget for arbeidet med unge domfelte er forståelse av atferdsproblemer som et resultat av risikofaktorer ved domfelt og domfeltes omgivelser. Arbeidet rettes mot forandring av risikofaktorer hos domfelte og omgivelsen rundt domfelte. Endring av atferd oppnås gjennom målrettet og systematisk tilnærming og endring av domfeltes forståelse av seg selv, situasjonsforståelse og samfunnsforståelse.

Tanker om fremtiden
Oppholdet hos UmV starter med en mottakssamtale. I denne samtalen kartlegges den domfeltes livssituasjon og tanker om fremtiden. UmV forsøker å avdekke risikofaktorer som hindrer muligheten til å mestre et liv uten kriminalitet. Samtidig prøver vi å finne ut om det er noe særskilt den unge trenger hjelp med.

Målrettede tiltak
Med utgangspunkt i denne samtalen forsøker vi og den domfelte sammen å finne passende målrettede tiltak. Tiltakene kan skje gjennom samtaler, rollespill, sosial trening, undervisning eller problemløsning i praksis. Den domfelte skal også gjøre noe fysisk arbeid. Dette kan være ulike typer for forefallende arbeid på UmVs inne-og utearealer, for eksempel å holde lokalene rene, sørge for tømming av søppel og liknende.

Jeg er fri! Jeg er fri! Jeg er fri!
Mitt fangenskaps liv er forbi!
Jeg er fri som en fugl! Jeg er fri! Henrik Ibsen

Oppfølgning
Ungdom mot Vold gir ikke slipp på domfelte som har ytterligere behov for oppfølgning og tilbyr denne gruppen avtale om stabilitetsoppfølging (Stopp) etter endt samfunnsstraff. Dette gjør UmV for å kunne tilby den domfelte et stabilt og trygt holdepunkt også i tiden etter soning. Denne oppfølgningen er frivillig og bygger på allerede gjennomførte tiltak under soningen og har som mål å redusere risikofaktorer for ny kriminalitet.