Prosjekter og tiltak
UmV er til enhver tid engasjert i flere prosjekter, alt fra de langvarige til kortere prosjekter. Noen av tiltakene er i form av prosjekter, og noen prosjekter er i form av tiltak.
Vitenskapelig forankring
I mer enn ti år har Universitetet i Oslo ved avdeling for kultur- og samfunnspsykologi ved Psykologisk institutt og Ungdom mot Vold hatt et fruktbart samarbeid.
Empowerment
Empowerment er å øke mulighetene enkeltpersoner har til å kontrollere sine egne liv. Det å jobbe for empowerment er å gi ressurser, veilede, finne styrker og oppmuntre til ansvar.
Well-being
Well- being er opplevelsen av å ha et godt liv. Det innebærer at enkeltpersoner opplever at de er verdifulle borgere som har mulighet til å gjøre gode ting for seg selv og andre.

Verktøy

Etter 20 års arbeid har vi gjort oss verdifulle erfaringer som i dag er satt i et system og utføres i form av programvirksomhet.

“Ungdom mot Vold har utarbeidet en arbeidsmetodikk og et påvirkningsprogram med høy faglig standard (Kognitiv Atferdsmestring i Praksis - KAMP) som er blitt positivt evaluert når det gjelder prosess og samarbeid”

St.meld. nr. 37 (2007-2008)

Kamp

Kognitiv Atferdsmestring i Praksis (KAMP), er et kriminalitetsforebyggende program. Den er basert på multimodal kognitiv atferdsorientert tilnærming med et helhetlig Community Psykologi perspektiv. KAMP er tilpasset førstegangskriminelle og gjengangere i kriminalitetsbildet uavhengig av alder, kjønn, etnisitet og kulturforhold. KAMP har i mange år blitt tatt i bruk blant grupper og enkeltpersoner på skolene, ungdom under soning og andre ungdommer som befinner seg i risikosonen. Les mer

Nettverk

nettverk2Unge som er marginalisert har ofte ikke et nettverk som dekker behovene. Bygging av nettverk under oppfølgingsfasen er en nødvendig prosess.

Målgruppe
Barn/ung

Formål
Bygging av nettverk

Virkeområdet
Nettverksbygging

Nettverket kan være familie, venner, nærmiljøet eller offentlige hjelpeapparatet, herunder slik at ungdommen i risikosonen blir fanget opp av hjelpeapparatet.

Etableringsprosessen av nettverk for den enkelte kan være ulik, men i hovedsak vil vi arbeide rettet mot aktører innen det offentlige hjelpeapparatet, familie, jevnaldrende, frivillige eller medlemsorganisasjoner, signifikante andre.

Ansvarsgruppe og koordinatorene lokalt vil ha en viktig betydning for oppbyggingen av nødvendig nettverk.I møte med UmV blir de unge en del av et fellesskap hvor ungdommen kan dra nytte av det nettverket som UmV allerede har bygget opp. Relasjonen til den enkelte voksne i UmV bidrar med en trygghet og ulik sosial kompetanseoverføring til ungdommen for å være rustet til å bygge sitt eget positive nettverk.