Kriminaliteten nesten halvert blant ungdom – mer enn doblet blant eldre. Er lovbrudd mye knyttet til generasjoner?

Norsk ungdom blir mer lovlydige for hvert år som går. Dette har vært kjent en stund. Mindre kjent er det at godt voksne og eldre nå må ta en større del av ansvaret for at stadig flere politiansatte skal ha noe å fylle arbeidsdagen med. I Norge har vi nå snart en politimann eller politikvinne per 500 innbygger.

kriminalitet hette kriminell

Kriminaliteten blant unge har falt over 40 prosent de siste årene. Samtidig er den mer enn doblet blant godt voksne i Norge. (Foto: igorstevanovic / Shutterstock / NTB scanpix)

Blant eldre
Kriminaliteten blant eldre har økt nokså jevnt siden 2002. Kriminaliteten blant unge har falt dramatisk etter 2007.

40 prosent ned
I 2002 ble 9956 ungdommer under 18 år siktet for lovbrudd. I 2015 var dette sunket til 5925 ungdommer, ifølge en utregning forskning.no har gjort med utgangspunkt i SSB sin statistikkbank. En reduksjon på over 40 prosent.

75 prosent opp
I 2002 ble 7316 voksne over 50 år siktet for lovbrudd. I 2015 var dette økt til nesten 13 000. En økning på over 75 prosent. Tallene er hentet fra SSBs kriminalstatistikk og omfatter alle som er siktet for lovbrudd.

Mindre voldsutsatte unge
Dagens ungdommer begår langt færre voldsforbrytelser og tyverier enn det generasjoner med ungdommer har gjort før. Aller størst er nedgangen blant de yngste, altså unge under 18 år. I 1980 sto ungdom under 18 år for hele 35 prosent av alle siktelser for lovbrudd i Norge. I dag har dette sunket til under 8 prosent. Mange unge siktes fortsatt for narkotikaforbrytelser. Hadde det ikke vært for dette, så ville nedgangen i kriminalitet blant norsk ungdom ha vært enda en god del større.

Ungdom blir også sjeldnere offer for vold nå enn før. Det er viktig, fordi ungdom og unge voksne generelt har vært de mest voldsutsatte i samfunnet.

Rus, vold og bilkjøring blant eldre
Mens endringen har skjedd raskt blant unge, så har den skjedd saktere og over lengre tid blant eldre. Det har gjort eldre-økningen i norsk kriminalitet mindre synlig. Noe av forklaringen på mer kriminalitet blant godt voksne og eldre er selvfølgelig at det blir flere av dem i samfunnet. En annen viktig forklaring er at stadig flere over 50 år velger å kjøre i ruspåvirket tilstand. Ellers øker absolutt alle typer kriminalitet blant eldre – fra tyverier til vold og mishandling.
Spesielt sterk er økningen i rusmiddellovbrudd og altså trafikkovertredelser. Det siste særlig blant personer over 60 år. Les mer

Årsaker til Utviklingen Analytikere og kriminologer har begynt å undersøke denne skiftende dynamikken mer inngående for å forstå de underliggende årsakene.

  • Unge: En teori om nedgangen blant ungdom er at økt tilgang på internett og digitale medier har skapt en ny form for sosial interaksjon som har ført til at færre unge begår forbrytelser ute på gaten. Programmer som tar sikte på å oppmuntre ungdom til å engasjere seg i positive fritidsaktiviteter, og økt fokus på utdanning, har også bidratt.

  • Eldre: For de godt voksne og eldre, er forklaringen mer kompleks. Den demografiske endringen, der det blir flere eldre i samfunnet, er en del av svaret, men ikke hele bildet. Økningen i rusmiddellovbrudd og trafikkovertredelser kan være knyttet til sosiale endringer og holdninger til disse lovbruddene blant eldre. Noen forskere peker også på den økonomiske usikkerheten som en mulig drivkraft, spesielt i kjølvannet av finanskrisen, som kan ha påvirket godt voksne og pensjonister.

Generasjonseffekt? Spørsmålet om denne skiftende kriminalitetsraten e