Det er for mye fokus på diagnoser og tester og for lite på miljø og sammenhenger, viser den første store gjennomgangen av sakkyndige vurderinger om behov for spesialundervisning i grunnskolen.

skoleeleverPP-tjenesten har de senere år flere ganger vært i hardt vær på grunn av sin rolle og praksis som sakkyndig. Nå viser en ny studie at tjenesten ikke slipper til lærere, foresatte og elever i vurderingene sine.

I Norge har alle elever som ikke har tilfredsstillende utbytte av ordinær opplæring, rett på spesialundervisning. Men vedtak om spesialundervisning kan ikke fattes før den pedagogisk psykologiske tjenesten (PP-tjenesten) har utarbeidet en såkalt sakkyndig vurdering, altså en ekspertuttalelse. Hvert år får nesten 50 000 elever i norsk grunnskole spesialundervisning.

– PP-tjenesten undervurderer lærere og foreldres fortellinger og kompetanse og begrenser elevens rett og mulighet for å komme til orde, mener universitetslektor Marianne Sandvik Tveitnes ved Universitetet i Stavanger (UiS). Hun har gjort en omfattende analyse av sakkyndige vurderinger fra PPT-kontor i forbindelse med doktorgraden sin.

Tveitnes har sett på dokumentene den kommunale PP-tjenesten lager for å vurdere om en elev har behov for spesialundervisning i grunnskolen. Les mer