Veiledningssenter for motivasjon og mestring.

Skolene og UmV har erfart at elever som blir møtt med tradisjonelle sanksjoner (bortvisning) uten oppfølging sjeldent endrer holdninger og atferd i løpet av den perioden eleven(e) er borte fra skolen. Samtidig oppstår det hendelser som kan medføre at elever ikke kan være på skolen. Av hensyn til andre elever eller personalet, er det viktig å kunne iverksette tiltak som både ivaretar skolemiljøet og den enkelte elev. Et eksempel kan være en som er utsatt eller som er utøver av vold. Hvor slike motstridende hensyn gjør seg tydelig, er det behov for alternative reaksjoner.

Key to SuccessEkskludert men inkludert
For å kunne ivareta hensynene bør reaksjonene utføres i form av inkluderende tiltak. Skolen kan bortvise eleven for noen dager, men det kan være hensiktsmessig at eleven(e) blir møtt med en reaksjon med innhold for å igangsette ønsket holdningsendring. Som alternativ reaksjon kan blant annet eleven gå til faste programsamtaler på veiledningssenteret hos UmV, fordelt over lengre tid istedenfor konsentrerte dager.

Skolene og UmV har lang erfaring med slike alternative tiltak og disse er forankret i samarbeidsavtalen, jf. samarbeidsavtalens punkt 2.1 og 2.2.

Opprettelsen av veiledningssenteret med programvirksomheten er en videre systematisering av tidligere arbeid og videreutvikling. All aktivitet i senteret skal utføres i tråd med barnet/elevens beste, jf. Grl. § 104, BK. art. 3, bl.§ 48, bvl.§ 4-1 og opplæringsloven.

Målet med veiledningssenteret
Skolene og UmV erfarer at det er hensiktsmessig med tidlig inngripen. For å oppnå endring hos elever i risikosonen er det avgjørende å arbeide systematisk før, under og etter en uønsket hendelse. Veiledningssenteret er en videreføring av et godt samarbeid over mange år med gode resultater. Det er hensiktsmessig å legge til rette for at elevene i risikosonen kan gjøre en egen innsats for å endre sitt et negativt handlingsmønster, og sikre et best mulig skolemiljø for alle på skolen.

Hovedmålet med veiledningssenteret er å ivareta skolens interesse i å sikre best mulig skolemiljø for flest mulig ved å forhindre uønskede hendelser på skolen blant elever i risikosonen. Dette skal oppnås gjennom programvirksomhet på veiledningssenteret med bevisstgjøringssamtaler for å trene elevene på å være sin egen endringsagent og tilegne seg økt kunnskap om endringsprosesser, samt løsningsfokusert orientering. Les mer. En evalueringsundersøkelse av konfliktmeklingstiltaket til Ungdom mot Vold, av Thomas Buvik.